Гражданска отговорност

Застраховката покрива отговорността за причинените на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно нарани хора, както и ако повреди или унищожи друго МПС и/или имущество. Онлайн регистрация >>  

Автокаско

Застраховката „Автокаско” Ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, ако някой или Вие самия причините вреда на колата, ще Ви бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги. Онлайн регистрация >>  

Застраховка "Живот"

Договорите за застраховка "Живот" и застраховка "Злополука" се сключват срещу събития, свързани с живота и здравето. Застраховка "Живот" дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития и инциденти. Онлайн регистрация >>  

Застраховка имущество

Застраховка Имущество защитава Вашият дом, покривайки рисковете от пожар, земетресение, кражба или други злоумишлени действия. Защитете най-голямата инвестиция която притежавате, а именно – недвижимото си имущество. Онлайн регистрация >>  

Медицинска застраховка

Медицинската застраховка покрива широк спектър от непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя Ви в чужбина вследствие на заболяване или злополука. Застраховката осигурява покритие на рисковете Медицински разходи за хоспитализация и амбулаторно лечение, Спешна стоматологична помощ, Репатриране на лица, чиято цел е туристическо пътуване. Онлайн регистрация >>  

Спестовна застраховка "Живот"

За разлика от чисто рисковите покрития, спестовна застраховка живот притежава този плюс, че клиентът ще получи плащането по договора си независимо дали се е случило определено рисково събитие или не. По този начин заплатените вноски не само не се губят, но и практически представляват сигурна инвестиция с определена печалба. Онлайн регистрация >>  

Здравна застраховка

При здравните застраховки клиентите могат да се възползват от застрахователно покритие за заболявания и увреждания, настъпили по време на действието на застрахователния договор. Голямо предимство на здравните застраховки е възможността застрахованото лице да се лекува (в рамките на лимита на отговорност на застрахователя) в болнично заведение или при специалист по негов избор. Онлайн регистрация >>  

Застраховка земеделски култури

Застраховка на земеделски култури осигурява защита срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Обект на застраховане са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната. Онлайн регистрация >>  

Застраховка финансови рискове

Застраховките, свързани с финансови рискове, покриват риска от забава на плащане от страна на длъжника към кредитора. Те са изключително разнообразни, като включват различните видове банкови кредити, лизингово финансиране, застраховане на търговски риск, свързан с отсрочено плащане на стоки от доставчик към клиент, различните видове банкови гаранции - за плащане, за участие в търг, за добро изпълнение, застраховка на облигационни заеми и др. Онлайн регистрация >>  

Застраховка професионална отговорност

Тази застраховка защитава отговорността на физически или юридически лица в професионален план за действия или бездействие залегнали като наказуеми в закона. Онлайн регистрация >>  

Застраховка "Карго"

Карго-застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Онлайн регистрация >>  

Застраховка на Летателни апарати

Така нареченото „КАСКО” на летателни апарати – обезщетява при пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат. Онлайн регистрация >>  

Застраховка на Плавателни съдове

Застраховка на плавателни съдове покрива всички щети по корпус, машини и друго, необходимо за нормално плаване оборудване на всички видове плаващи плавателни съдове включително плаващи докове и платформи по време на експлоатация. Онлайн регистрация >>  

Застраховка "Злополука"

С договор за застраховка “Злополука” застрахователят поема определен риск срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахования. Съществуват няколко разновидности на застраховката, според застрахователното събитие и броя на застрахованите лица:

Застраховка злополука

Задължителна застраховка "Трудова злополука"

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"

Застраховка "Злополука за учащи и персонал"

Застраховка злополука за спортисти и технически лица

Застраховка "Злополука и помощ при нещастен случей в планината"

Туристическа застраховка

Застраховка "Злополука на местата в моторни превозни средства" Онлайн регистрация >>