Застраховка финансови рискове
1
2
 
Обект на застраховане
 финансов риск на продавач (доставчик)
 финансов риск на банка кредитор или издател на банкова гаранция
 финансов риск на лизингодател
 
Предмет на застраховане
 Договор за продажба (стоков кредит)
 Банкови кредити и гаранции
 Договори за лизинг
 
Обхват на покритието
 
Застрахователна премия
 платима периодично, възоснова на реализиран оборот за определен оборот
 еднократно при сключване на застраховка на отделен договор
 
Област
 
Населено място